หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.4/16269 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

>> ขออนุมัติแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 หนังสือสำนักบริหารงานกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.402/11065 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

>> ขออนุมัติแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หนังสือสำนักบริหารงานกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.402/1795 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

>> ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.4/25635 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

>> ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.4/4134 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562